CAO ỐC VĂN PHÒNG 147-147BIS HAI BÀ TRƯNG, TP.HCM

Quy mô:

  • Số tháp: 01
  • Số hầm: 03
  • Số tầng nổi: 12

HạnG mục thực hiện:

  • TỔNG THẦU
    XÂY DỰNG – HẠ TẦNG – CƠ ĐIỆN

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ

Giai đoạn hoàn thiện
Giai đoạn hoàn thiện
Giai đoạn hoàn thiện
Giai đoạn hoàn thiện
Giai đoạn hoàn thiện
Giai đoạn hoàn thiện
Giai đoạn hoàn thiện
Giai đoạn hoàn thiện
Giai đoạn hoàn thiện
Giai đoạn hoàn thiện
Giai đoạn hoàn thiện
Giai đoạn hoàn thiện
Giai đoạn hoàn thiện
Giai đoạn hoàn thiện
Giai đoạn hoàn thiện
Giai đoạn hoàn thiện Giai đoạn hoàn thiện Giai đoạn hoàn thiện Giai đoạn hoàn thiện Giai đoạn hoàn thiện Giai đoạn hoàn thiện Giai đoạn hoàn thiện Giai đoạn hoàn thiện Giai đoạn hoàn thiện Giai đoạn hoàn thiện Giai đoạn hoàn thiện Giai đoạn hoàn thiện Giai đoạn hoàn thiện Giai đoạn hoàn thiện Giai đoạn hoàn thiện