APEC OFFICE BUILDING

Scale:

  • No. of Tower: 01
  • No. of Basement: 01
  • No. of Upper floors: 06
baner-home

SCOPE OF WORK:

  • ALL STEPS BUILDER

PROJECT PICTURES

7. Rào chắn An toàn trước khi đổ BT Sàn 5

7. Rào chắn An toàn trước khi đổ BT Sàn 5

6. Hoàn thành 80% phòng kho tầng Trệt

6. Hoàn thành 80% phòng kho tầng Trệt

5. Cập hình ảnh chạy giáo tầng 4

5. Cập hình ảnh chạy giáo tầng 4

4. Thi công coppha Dầm sàn Tầng 3

4. Thi công coppha Dầm sàn Tầng 3

3. Thi công quá trình đổ Bê Tông

3. Thi công quá trình đổ Bê Tông

2. Thi công cốt thép sàn Tầng 2

2. Thi công cốt thép sàn Tầng 2

1. Đổ BT sàn Tầng Hầm TRệt

1. Đổ BT sàn Tầng Hầm TRệt

7. Rào chắn An toàn trước khi đổ BT Sàn 5 6. Hoàn thành 80% phòng kho tầng Trệt 5. Cập hình ảnh chạy giáo tầng 4 4. Thi công coppha Dầm sàn Tầng 3 3. Thi công quá trình đổ Bê Tông 2. Thi công cốt thép sàn Tầng 2 1. Đổ BT sàn Tầng Hầm TRệt